logo

https://www.prsa.pl/artykul.aspx?id=202564

Uczniowskie praktyki zawodowe

Poniedziałek, 12 września 2022

Praktyki zawodowe w Polskim Radiu – Spółce Akcyjnej organizowane są dla uczniów technikum, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej.


Realizacja praktyki odbywa się na podstawie umowy o praktykę zawodową, zawartej pomiędzy szkołą kierującą uczniów na praktykę zawodową a Polskim Radiem – Spółką Akcyjną. Umowa powinna określać w szczególności:

1) miejsce odbywania praktyki zawodowej;

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyki zawodowe;

3) zawód, w którym będą prowadzone praktyki zawodowe;

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyki zawodowe, z ewentualnym podziałem na grupy;

5) zakres praktyk zawodowych,

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk zawodowych;

7) prawa i obowiązki stron umowy,

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktyk zawodowych;

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktyk zawodowych, w szczególności zapewnienie szkoły o ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (dołączenie przez szkołę do umowy kopii aktualnej polisy).

Do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu.


Praktyki zawodowe są dla uczniów bezpłatne.


Przed przystąpieniem do praktyki, każdy uczeń uczestniczy w szkoleniach, w ramach których uczniowie są zapoznawani z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami ochrony mienia oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polskim Radiu – Spółce Akcyjnej.


Polskie Radio – Spółka Akcyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu praktykanta do miejsca odbywania praktyki zawodowej.

Polskie Radio – Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce w czasie trwania praktyki zawodowej. Każdy praktykant powinien mieć ważną polisę ubezpieczeniową (NNW), zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


DODATKOWE INFORMACJE:


Polskie Radio S.A.

Biuro Zarządu/Centrum Szkoleń

al. Niepodległości 77/85

00-977 Warszawa

tel. 22/645 54 88

      22/645 36 14

e – mail praktyki@polskieradio.pl

Copyright © Polskie Radio S.A